NOTIFICACIONS

NOTIFICACIONS

Els missatges
es poden rebre
amb diferents
formats

Des dels dispositius de comunicació habilitats, és possible rebre les notificacions configurades en el programa de control com:

  • Avisos i alarmes d’anomalies en els equips
  • Notificació de canvis en els paràmetres de control
  • Altres incidències programades

Els missatges es poden rebre per diferents canals: SMS, correu electrònic, etc.

És possible establir una roda de destinataris amb diferents perfils.