SALES BLANQUES

SALES BLANQUES

En què
consisteix
una sala blanca?

Les sales blanques són els espais reservats a la manipulació de forma segura de productes alimentaris per a evitar que resultin contaminats per agents externs, tant químics com microbiològics. La seva funció és també que aquests productes no puguin contaminar a altres que entrin a posteriori en aquestes mateixes sales.

 

És important que tant el disseny com la instal·lació i la certificació de les sales blanques es deixi en mans d’empreses especialitzades.

 

Les sales blanques i la protecció del producte
 • Garantia de conservació del producte al preservar-lo d’eventuals contaminacions
 • Segregació o aïllament de l’ambient exterior de la sala
 • Eliminació màxima possible de la contaminació introduïda pel personal que treballa a la sala
 • Protecció enfront de la contaminació creuada entre productes mitjançant segregació
 • Control i gestió dels fluxos de materials durant les etapes del procés mitjançant un correcte layout i configuració
 • Control i gestió dels moviments del personal mitjançant l’optimització de les connexions entre sales
Les sales blanques i la protecció de les persones
 • Confinament del producte per evitar exposicions innecessàries
 • Control dels riscos derivats de la manipulació
 • Adequada renovació d’aire, i control de partícules en suspensió mitjançant el monitoratge efectiu de les condicions de la sala
 • Condicions de confort per al personal (temperatura, humitat, soroll)
 • Ergonomia en els moviments i fluxos com, per exemple, fàcil accés als components en realitzar el manteniment

 

Les sales blanques i la protecció del medi ambient
 • Segregació o aïllament de l’ambient exterior
 • Eliminació o dilució de la contaminació produïda pel mateix procés de fabricació mitjançant sistemes de filtració d’aire i depuració d’aigües
 • Minimització de l’espai necessari, el que permet reduir el consum energètic

 

Què hem de tenir en compte en l’àmbit de la instal·lació de la climatització:
 • Evitar el risc de contaminació creuada
 • Reduir la contaminació provocada pel procés, el personal, etc.
 • Facilitar la neteja i les operacions de manteniment.
 • Prendre les mesures per obtenir la classe desitjada a les sales.
 • Subministrar el cabal d’aire amb la qualitat i la quantitat suficient per aconseguir i mantenir les condicions de temperatura, humitat relativa, producte i classe de la sala.

Per què és fonamental l’estudi dels fluxos de materials i persones entre les diferents àrees productives
 • Millorar l’ordre dins de la fàbrica
 • Evitar que es produeixin incidents de contaminació creuada amb la separació física de productes incompatibles
 • Impulsar la millora en l’eficiència dels processos
 • Reduir el nombre de persones implicades en els moviments de producte
Factors que influeixen en el disseny i el càlcul de les sales blanques

1. Establir la classe

2.Temperatura

Oscil·la entre +2° i +18°

Per exemple:

Llescats + 4 ° / + 8 °

Sucs de fruita + 15 °

Pasta fresca + 2 °

3. Humitat relativa:

Normalment 40/60 %

4. Sobrepressió:

(++) Classe 10.000

(+++) Classe 100

5. Renovacions d’aire segons la classe:

Classe 100.000 <20

Classe 10.000 30-40

Classe 100 ≥200

6. Fluïds:

H2O glicolada ≤ -8 °C

H2O calenta 50-60 °C

7. Nombre de persones

8. Càrregues tèrmiques: maquinària, llum, bombes, etc.